Domov

Vitajte na stránke kaviar­ničky tété cafe. Hlavnou ambí­ciou stránky je poskytnúť základné infor­mácie, pri­blížiť atmo­sféru, rezer­vovať miesto a umožniť zaslanie Vášho hod­no­tenia úrovne služieb.

Pod­ti­tulom pro­stredia našej kaviarne umiest­nenej v zre­kon­štru­ovanom his­to­rickom dome je motto „hľa­danie stra­te­ného času“ /á la rechcrche du temps perdu/, a to v zmysle zasta­venia sa, zamys­lenia a obja­venia pra­chom zapad­nu­tých útržkov života – čiže spo­mí­nanie.
Názov tété vychádza zo skratky, podľa ktorej iden­ti­fi­kujú kaž­dého moto­ri­zo­va­ného Trnav­čana. Nástupom elek­tro­nickej komu­ni­kácie sa skratka TT dostala aj do bežnej komu­ni­kácie emialom, sms-kou. Zároveň známy fra­núzsky slovný zvrat tete-a-tete ozna­čuje roman­tické pose­denia dvojíc “tvárou v tvár” v prí­jemnom a ničím neru­šenom pro­stredí. Názov teda môže mať i túto dvo­jitú sym­bo­liku, vycha­dza­júcu z umiest­nenia kaviar­ničky ako aj jej atmo­sféry.
Inte­riéom našej kaviar­ničky sme sa sna­žili ukázať pýchu na his­tóriu naj­star­šieh o slo­bod­ného krá­ľov­ského mesta na území Slo­venska (od 1238).
Dúfame, že sa naša kaviar­nička stane obľú­beným miestom na pose­denie pre Vás i Vašich pria­teľov. A ak nezos­tane priestor spo­mínať a “hľadať stra­tený čas, budeme sa snažiť vytvoriť prí­jemnú atmo­sféru pre Vaše stretnutia.

Otvá­racie hodiny:                                          WIFI-FREE HOTSPOT
PO-ŠTV 08:00 — 24:00
PIA-SO 08:00 — 02:00
NE 08:00 — 22:00